“Autotransporta piebrauktuves pārbūve ar stāvvietu ierīkošanu un caurlaides novietošanu Liepājas SEZ "Terrabalt" SIA terminālam Liepājas ostā”.


Ar iepirkuma procedūras dokumentiem Pretendenti var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Liepājas SEZ “TERRABALT” SIA interneta mājas lapā www.terrabalt.lv, kā arī iepazīties ar iepirkuma procedūras dokumentiem drukātā veidā bez maksas Liepājas SEZ “TERRABALT” SIA pie sekretāres (1.stāvā), Brīvostas ielā 14A, Liepājā, LV-3405, katru darba dienu līdz 2019.gada 19.jūnijam no plkst. 9:00 līdz plkst. 12:00 un no plkst. 13:00 līdz plkst. 17:00, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu par apmeklējuma laiku.

Ar būvobjekta atrašanās vietu Ieinteresētie piegādātāji var iepazīties, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Liepājas SEZ “TERRABALT” SIA valdes locekļa/direktora vietnieku Natāliju Soboļevu (mob. tālrunis 20260886, e-pasts: natalija@terrabalt.lv).

Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2019.gada 20.jūnijam plkst.10:00 Liepājas SEZ “TERRABALT” SIA ofisa ēkā, Brīvostas ielā 14A, Liepājā, LV-3405, sekretārei, 1.stāvā, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja Iepirkumu speciālists uz piedāvājuma atzīmē tā iesniegšanas datumu un laiku.Jautājums: Vai lokālās tāmes Nr.1_2 Poz.5.,6.,7 un lokālās tāmes Nr.2_3 Poz.4.,5.,17.,27. blīvējošās manžetes Curaflex caurulēm (akas sienas šķērsošanai) atļauts aizvietot ar PP aizsargčaulām?

Atbilde: Saskaņā ar projekta autora norādījumiem, Pasūtītājs nepiekrīt lokālās tāmes Nr.1_2 Poz.5.,6.,7 un lokālās tāmes Nr.2_3 Poz.4.,5.,17.,27. blīvējošās manžetes Curaflex caurulēm (akas sienas šķērsošanai) aizvietot ar PP aizsargčaulāmLiepājas SEZ “TERRABALT” SIA iepirkuma komisija, pamatojoties uz iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēles kritēriju – zemākā piedāvātā līgumcena, par iepirkuma procedūras atklātajā konkursā “Autotransporta piebrauktuves pārbūve ar stāvvietu ierīkošanu un caurlaides novietošanu Liepājas SEZ "TERRABALT" SIA terminālam Liepājas ostā” uzvarētāju 2019.gada 20.jūnijā atzina un iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķīra SIA “CTB”, ar piedāvāto kopējo līgumcenu par “Autotransporta piebrauktuves pārbūve ar stāvvietu ierīkošanu un caurlaides novietošanu Liepājas SEZ "TERRABALT" SIA terminālam Liepājas ostā”– EUR 300 338,04, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Dokumenti lejupielādei

Nolikums (doc)
Nolikums (pdf)
Tāmes forma
Projekta dokumentācija